Formularz zgłoszeniowy

Prześlij nam zdjęcie obrazujące jak celebrujecie miłość i chwile razem!
Autorów trzech najciekawszych fotografii nagrodzimy
piękną biżuterią z kolekcji Magic Choker.

Na Wasze prace czekamy do 15 grudnia 2019 r.

Dodano zdjęcie

*Pola wymagane

Dziękujemy za zgłoszenie

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administrator, dane kontaktowe

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest Sebastian Schubert prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jewelery Schubert Sebastian Schubert, ul. Jubilerska 1/3 lok. 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 5251551071, REGON: 011990126 („Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres Jubiler Schubert, ul. Kobryńska 28 A, 04-669 Warszawa] lub elektronicznie − na adres e-mail rodo@jubilerschubert.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 662 234 915.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

3. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu:
a. organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
b. informowania o udziale i wygranej w Konkursie na profilu Administratora w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/JubilerSchubert/) i w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/jubilerschubert/) − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody;
c. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
d. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem; e. marketingu produktów i usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jak również na podstawie innych odrębnych przepisów prawa w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego - tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na świadczenie marketingu w poszczególnych kanałach;
f. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

4. Dane osobowe (w postaci wizerunku) pełnoletniej osoby, której wizerunek został utrwalony na fotografii stanowiącej pracę konkursową, będą przetwarzane w celu:
a.organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest organizacja i przeprowadzenia Konkursu;
b. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

5. Dane osobowe (w postaci wizerunku) niepełnoletniej osoby, której wizerunek został utrwalony na fotografii stanowiącej pracę konkursową, będą przetwarzane w celu:
c. organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody dobrowolnie wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniej osoby, której wizerunek został utrwalony na fotografii stanowiącej pracę konkursową;
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

6. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie oraz dla celów związanych z marketingiem produktów i usług własnych Administratora – w tym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

7. Osoba której zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie poproszony przez Administratora drogą mailową (na wskazany adres e-mail) o podanie dodatkowych danych osobowych niezbędnych do przesłania przyznanej Nagrody oraz realizacji przez Administratora obowiązków związanych z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraną w Konkursie. Przekazanie takich danych przez osobę, której przyznana zostanie nagroda, jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymania nagrody (niepodanie danych skutkuje niemożliwością przekazania nagrody).

8. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie profilowania (analizy) swoich danych osobowych to Administrator będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzje w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły rodzaju działań marketingowych prowadzonych przez Administratora wobec Pana/Pani (np. rodzaju reklam przesyłanych Panu/Pni przez Administratora). Decyzje będą podejmowane na podstawie analizy (oceny) następujących kategorii danych osobowych: dane osobowe podane przez Pana/Panią w formularzu rejestracji oraz w trakcie korzystania ze strony www.jubilerschubert.pl, https://www.facebook.com/JubilerSchubert, https://www.instagram.com/jubilerschubert, informacji odnoszące się do sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony www.jubilerschubert.pl, https://www.facebook.com/JubilerSchubert, https://www.instagram.com/jubilerschubert, w tym informacje dotyczące produktów, które Pana/Panią zainteresowały oraz informacje zgromadzone w plikach cookies. Decyzje będą podejmowane w wyniku profilowania Pana/Pani powyższych danych osobowych (tj. automatycznej analizy Pana/Pani preferencji). Oznacza to, że Administrator dokona w sposób zautomatyzowany analizy Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia Pana/Pani preferencji, w szczególności oceny, które z produktów lub usług Administratora, mogą być dla Pana/Pani atrakcyjne. Po ustaleniu takich preferencji, Administrator może prowadzić działania marketingowe (np. przesyłać reklamy) dostosowane do Pana/Pani preferencji. Przykładowo może Pan/Pani nie otrzymywać losowo wybranej przez Administratora reklamy, tylko jeśli w ramach strony www.jubilerschubert.pl, https://www.facebook.com/JubilerSchubert, https://www.instagram.com/jubilerschubert, oglądał Pan/Pani dany rodzaj produktu, to reklama udostępniana Panu/Pani może dotyczyć właśnie tego produktu lub produktów podobnych.

Kategorie odbiorców danych osobowych

9. Pana/Pani dane osobowe będą rozpowszechniane poprzez ich publikację na profilu Administratora w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/JubilerSchubert/) i w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/jubilerschubert/). Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą użytkownicy serwisu Facebook i serwisu Instagram.

10. Pana/Pani dane osobowe mogą być również ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.

11. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

12. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

13. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

14. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Prawa

15. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

16. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, które dostarczył Pan/Pani Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

17. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

18. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

19. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących działań marketingowych Administratora wobec Pana/Pani (patrz pkt 5 powyżej), ma Pan/Pani prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w związku z taką decyzją (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka), zakwestionowania takiej decyzji i do wyrażenia własnego stanowiska.

20. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej w pkt 2 danych kontaktowych.

21. Nadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.