Regulamin konkursu „Miss Mediów Społecznościowych Jubiler Schubert”

§ 1 Definicje

Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 • Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu mający na celu wybór Miss Mediów Społecznościowych Jubiler Schubert, spośród 24 kandydatek, które uprzednio zgłosiły się do konkursu Miss Polski. Miss Mediów Społecznościowych Jubiler Schubert zostanie kandydatka z największą ilością polubieni. Konkurs ma również na celu wyłonienie Zwycięzcy Konkursu, który otrzyma Nagrodę.
 • Nagroda – nagrodą główną jest zestaw biżuterii srebrnej i/lub pozłacanej o wartości do 500 PLN brutto (słownie: pięćset i 00/100 złotych brutto);
 • Zwycięzca Konkursu – zwycięzcą Konkursu jest jedna osoba wyłoniona z pośród Uczestników Konkursu, którzy – w ocenie Komisji – wykonali Zadanie Konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a która to najpełniej lub najciekawiej wykonała Zadnie Konkursowe;
 • Organizator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 • REGON: 13075060;
 • Fundator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 • REGON: 13075060;
 • Komisja – składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora, które dokonają zsumowania oddanych w Konkursie głosów oraz wyłonią Zwycięzcę Konkursu. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, kompleksowo regulujący zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
 • Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ma dostęp do Internetu i posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Instagram, a podane przez nią podczas rejestracji (Instagram) dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała.
 • Zadanie Konkursowe – oddanie głosu na kandydatkę do tytułu ” Miss Mediów Społecznościowych Jubiler Schubert” w serwisie społecznościowym Instagram zgodnie z wytycznymi określonymi w §3 niniejszym Regulaminie;
 • Cel Konkursu – promowanie konkursu piękności Miss Polski, którego zarówno Fundator jak i Organizator jest głównym sponsorem, a także promocja szerokiego asortymentu produktów i usług marki Jewelery Schubert;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.
 • Serwis społecznościowy Instagram nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram ani z nimi związany. Właściciel ww. serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Każdy Uczestnik zwalnia serwis społecznościowy Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 • Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.).
 • Konkurs nie jest grą hazardową, losową, loterią fantową, czy tez promocyjną, a także zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 •  Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 • Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.
 • W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym:
  • pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);
  • za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Konkurs zostanie przeprowadzany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram i polegać będzie na wykonaniu Zadania Konkursowego, tj.:
  • zaobserwowanie profilu Jubiler Schubert w serwisie społecznościowym Instagram oraz
  • oddanie głosu na kandydatkę do tytułu ”Miss Mediów Społecznościowych Jubiler Schubert” w serwisie społecznościowym Instagram poprzez polubienie opublikowanego zdjęcia kandydatki, a także
  • zamieszczenie pod zdjęciem wybranej kandydatki komentarza z uzasadnieniem swojego wyboru.
 • Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniem ust. 4 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
 • Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz wyłącznie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram. W przypadku opublikowania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych.
 • Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika.
 • Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, dyskryminujące, godzące w uczucia religijne lub polityczne, propagujące przemoc, nienawiść oraz pornografię. W przypadku naruszenia norm określonych w niniejszym ustępie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w wykonaniu Zadania Konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.
 • Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie Zadania Konkursowego, które:
  • narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;
  • propaguje lub nawołuje do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;
  • prezentuje zachowania niebezpieczne.
 • Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikom jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym wykonania Zadania Konkursowego, a Uczestnik nie jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonania Zadania Konkursowego.

§ 4 Licencja

 • Z chwilą opublikowania w serwisie społecznościowym Instagram Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielania sublicencji na korzystanie z Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • Rozpowszechnianie Zadania Konkursowego poprzez jego publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
  • utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 • Organizator, działając na podstawie art. 921 §3 kc, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonego Zadania Konkursowego, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadana Konkursowego oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałami Zadania Konkursowego oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) i b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
 • Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust 2 Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.
 • Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zadania Konkursowego autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Zadania Konkursowego. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Zadania Konkursowego, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
 • Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.

§ 5 Czas trwania Konkursu

 • Konkurs trwa przez czas określony, tj. od dnia 18 sierpnia 2021 roku do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godz. 16.00. Zadanie Konkursowe można publikować w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godz. 16.00. O momencie wzięcia udziału w Konkursie decyduje data i godzina opublikowania Zadania Konkursowego w serwisie społecznościowym.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców, nie podania Organizatorowi pełnych danych teleadresowych, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w Regulaminie, Komisja dokona ponownego wyboru zwycięzcy.

§ 6 Nagrody, sposób rozstrzygnięcia Konkursu, podanie wyników Konkursu

 • Oceny Zadania Konkursowego dokona Komisja.
 • Spośród wszystkich Zadań Konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni jedno, którego autor otrzyma Nagrodę.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w następujących terminach:
  • Ogłoszenie wyników głosowania na „Miss Mediów Społecznościowych Jubiler Schubert” nastąpi w odrębnym poście zamieszczonym w serwisie społecznościowym Instagram na profilu marki Jubiler Schubert w dniu 20 sierpnia 2021 roku do godz.23:59;
  • Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu nastąpi w odrębnym poście zamieszczonym w serwisie społecznościowym Instagram na profilu marki Jubiler Schubert do dnia 25 sierpnia 2021 roku do godz.23:59
 • Uczestnik, który otrzyma ma Nagrodę zgodnie z wynikami Konkursu zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu do przesłania Organizatorowi drogą mailową na adres: konkurs@jubilerschubert.pl danych niezbędnych do wysłania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do realizacji przez Organizatora obowiązków związanych z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraną w Konkursie. Brak przesłania wiadomości z ww. danymi Uczestnika lub przesłanie danych nieprawdziwych lub niepełnych oznaczać będzie utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu podjęcia niezbędnych działań, w szczególności złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika Konkursu podjęcia działań, o których mowa powyżej, wyklucza go z Konkursu.
 • Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody lub prawa do jej odbioru na osoby trzecie.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub gotówkę.
 • Nagrody zostaną przesłane w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych, a także prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w sytuacji, gdy żadna z nadesłanych odpowiedzi nie będzie uznana przez Komisję za najlepszą.

§ 7 Oświadczenie Uczestnika Konkursu

 • Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  • jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie;
  • osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego;
  • Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.);
  • Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej;
  • Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych;
  • nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora i Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.
 • W wypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych powyżej okazało się niepełne, nieprawdziwe lub nierzetelne, Uczestnik ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za wszelkie szkody (bezpośrednie oraz pośrednie, w tym również utracone korzyści), wynikające z takiego stanu rzeczy.

§ 8 Wykluczenie Uczestnika Konkursu

 • Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 • Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z udziału w Konkursie (poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram), wskazując przyczynę wykluczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak poinformowania z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności problemów technicznych w działaniu komunikatora.

§ 9 Odpowiedzialność Organizatora

 • Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie Uczestnikowi udziału w Konkursie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 • Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
 • Organizator odpowiada za wydanie Nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu w zakresie niezgodności z prawem lub niniejszym Regulaminem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub drogą korespondencji e-mail na adres konkurs@jubilerchubert.pl w terminie 14 (czternastu) dni od daty stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji lub drogą korespondencji e-mail, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

§ 11 Dane osobowe

 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
 • Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest Organizator.
 • Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres Jubiler Schubert ul. Kobryńska 28A, 04 – 669 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail rodo@jubilerschubert.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 662 234 915.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;
  • informowania o udziale i wygranej w Konkursie na profilu Organizatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/jubilerschubert/) − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody;
  • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
  • reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie – w tym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 • Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda w Konkursie, zostanie poproszony przez Organizatora drogą mailową (na wskazany przez Uczestnika adres e-mail) o podanie dodatkowych danych osobowych niezbędnych do realizacji przez Organizatora obowiązków związanych z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraną w Konkursie. Przekazanie takich danych przez Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda, jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymania Nagrody (niepodanie danych skutkuje niemożliwością przekazania Nagrody).
 • Wobec Uczestnika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 • Dane osobowe Uczestnika (za jego dobrowolną zgodą) będą rozpowszechniane poprzez ich publikację na profilu Organizatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/jubilerschubert/). Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą użytkownicy serwisu Instagram.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być również ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Organizatora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz ust. 4) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.
 • Uczestnikowi Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może żądać od Organizatora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda, Uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw określonych w ust. 15 i 16 należy skontaktować się z Organizatorem, korzystając ze wskazanych wyżej w ust. 3 danych kontaktowych.
 • Nadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jubilerschubert.pl/konkurs, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie pdf oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 • W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.
 • Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 • Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu z ważnych przyczyn.
 • Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę organizatora.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zamknij
798-322-622