§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Jubiler Schubert, warunki korzystania z Aplikacji, Informacje o funkcjonalności Aplikacji oraz zawiera postanowienia dotyczące polityki prywatności.

2. W celu pobrania i korzystania z  Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu

3. Aplikacja jest administrowana przez jej właściciela, tj.: Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43, REGON: 13075060 (zwany dalej: „Jubiler Schubert”).

4. Aplikacja to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android, iOS lub Windows spełniające minimalne wymagania sprzętowe, wskazane w § 2 ust. 5 Regulaminu.

§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Użytkownik jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania z Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert” wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem tj. w szczególności – Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert”– od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert” lub jejjego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Z Aplikacji mogą korzystać osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwane dalej „Użytkownikami”.

3. Użytkownik może pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne w dowolnej chwili. Po pobraniu Aplikacji, Użytkownik może ją zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym. Za pobranie Aplikacji lub jej zainstalowanie nie są pobierane opłaty.

4. W celu pobrania, zainstalowania oraz korzystania z Aplikacji, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Aplikację można pobrać, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play, App Store przez wyszukanie nazwy Aplikacji, tj. „Jubiler Schubert”.

5. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych dostosowane do Aplikacji są następujące:

a) Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o systemy operacyjne: Android lub iOS, takie jak np. telefony komórkowe, smartfony;

b) Minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego, to Android wersja 7.0, iOS 12.4.

c) Wymagane jest włączenie obsługi plików cookies.

6. Administrator może dokonać aktualizacji Aplikacji. Do usprawniania działania i korzystania ze wszystkich jej funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji. Zmianę polegającą na aktualizacji Aplikacji uważa się zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na urządzenie przenośne Użytkownika.

7. Pełna funkcjonalność Aplikacji mobilnej osiągalna jest w momencie, gdy urządzenie ma włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcji Aplikacji, można korzystać także w trybie off – line. Administrator nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie off – line.

§ 3 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

 1. W ramach założenia konta w Aplikacji mobilnej Jubiler Schubert wymagane jest od Użytkownika podanie następujących danych: 

a) adres email

b) imię i nazwisko

c) kod pocztowy

d) numer telefonu

e) data urodzenia

f) hasło do konta

oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji, Użytkownik może:

a) zapoznać się z aktualną ofertą  marki Jubiler Schubert

b) zapoznać się z ofertami promocyjnymi, informacjami o konkursach itp.;

c) uzyskać dostęp do lokalizacji salonów Jubiler Schubert w całej Polsce

d) korzystać z przywilejów przysługujących Stałym Klientom

e) otrzymywać informacje typu Push o obowiązujących promocjach, o ile wyrazi na to uprzednio zgodę.

f) gromadzić punkty za zakupy i wykorzystywać je do otrzymania zniżek 

g) korzystać z dostępu do informacji o ilości posiadanych punktów

h) zapoznać się ze szczególnymi ofertami promocyjnymi, skierowanymi do Stałych Klientów;

i) korzystać z dostępu i możliwości edycji danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Aplikacji.

j) otrzymywać informację o obowiązujących promocjach drogą mailową, o ile wyrazi na to zgodę.

k) dodać wybrane produkty do koszyka, dokonać ich zakupu oraz płatności za nie.

l) skontaktować się z właścicielem Aplikacji drogą mailową, telefonicznie lub poprzez Facebooka.

m) dodawać, usuwać i przeglądać produkty do/z “Listy Życzeń”.

3. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie ze swojego urządzenia mobilnego. 

4. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika.

5. Użytkownik posiadający konto w sklepie internetowym Jubiler Schubert może bezpośrednio zalogować się do Aplikacji mobilnej Jubiler Schubert używając adresu e-mail wykorzystywanego do logowania się do konta w sklepie internetowym Jubiler Schubert, prowadzonego na zasadach wskazanych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://jubilerschubert.pl/regulamin-aplikacji-mobilnej/ oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu Aplikacji mobilnej Jubiler Schubert

6. Zainstalowanie Aplikacji mobilnej Jubiler Schubert i zaakceptowanie Regulaminu jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Aplikacji jest Administrator, tj. Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
REGON: 13075060 (zwany dalej: „Jubiler Schubert”).

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawem telekomunikacyjnym oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

4. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Aplikacji, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Aplikacji, na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody.

6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna on, iż przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz treści wyrażonych zgód, jak również ma możliwość ich edycji/ uzupełniania korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji.

10. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.

11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji, brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji.

12. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

13. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika (w tym numer IP) oraz czasu połączenia Użytkownika z Aplikacją. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz w celu zbierania ogólnych danych statystycznych.

14. Użytkownik może również dobrowolnie udostępniać informacje o swoim numerze telefonu, adresie email, koncie Facebook.

15. Administrator dołoży najwyższych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem innych osób oraz przed ich zgubieniem/ zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

16. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r (Dz. U. 2018, poz. 1000), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którym Użytkownik wypełniając formularz, podając swoje dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z podanym celem przetwarzania. 

17. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zgodnie z poniższymi założeniami:

 1. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jubiler Schubert danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert”. Brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uniemożliwi świadczenie przez Jubiler Schubert usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert”
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach, na które Użytkownik wyraził zgodę,
 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z ww. przepisami prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
 4. W każdej chwili Użytkownik, który wyraził zgodę ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych, może ją również cofnąć wysyłając mail na adres: sklep@jubilerschubert.pl,
 5. Administrator może ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa, w związku z postępowaniem sądowym w tym również organom ścigania,

18. Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem służącego do tego celu formularza Aplikacji mobilnej Jubiler Schubert 

19. Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego w Aplikacji, oznacza opuszczenie witryny Jubiler Schubert, w tej sytuacji Jubiler Schubert nie ponosi odpowiedzialności za stosowane w ramach tych witryn praktyki ochrony danych osobowych i nie bierze odpowiedzialności za witryny zewnętrzne, ani dane osobowe, przekazywane za ich pośrednictwem.

20. Jubiler Schubert przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert”, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych
drogą elektroniczną.

21. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Użytkownika.

22. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Jubiler Schubert, w zakładce poświęconej polityce prywatności.

Cele gromadzenia danych osobowych

Jubiler Schubert gromadzi dane osobowe Użytkowników aplikacji w celu:

 • realizacji zawieranych umów;
 • działań marketingowych, reklamowych i handlowych;
 • poprawy jakości świadczonych usług oraz ich dostosowania dla potrzeb Użytkowników;
 • wspierania i ułatwiania kontaktów z Użytkownikami.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją ,,Jubiler Schubert”, a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert”  do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Publikacja w ramach Aplikacji mobilnej Jubiler Schubert materiałów multimedialnych przez Użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem przez te podmioty, iż posiadają one stosowne prawa do publikacji danego materiału.

§ 6 ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w szczególności ze względu na:
  ● zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;
  ● zmiany w sposobach dokonywania płatności;
  ● zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;
  ● zmiany organizacyjne i prawne, które mogą nastąpić u Administratora.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie tej informacji na stronie https://jubilerschubert.pl/regulamin_aplikacji_mobilnej.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Użytkowników w terminie 1 miesiąca od daty ich opublikowania na stronie https://jubilerschubert.pl/regulamin_aplikacji_mobilnej.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika na podstronie https://jubilerschubert.pl/regulamin_aplikacji_mobilnej.
 5.  Administrator oświadcza, że postara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej ,,Jubiler Schubert”, nie ma jednak wpływu na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres: sklep@jubilerschubert.pl,
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo Administratora.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator może w każdym czasie wycofać lub ograniczyć dostęp Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności. Administrator może to zrobić za uprzednim, co najmniej 14 – dniowym powiadomieniem.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta lub dokonanie zapłaty poprzez Aplikację oznacza złożenie przez Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43, REGON: 13075060, oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Jubiler Schubert o przyjęciu oferty. Jednakże Jubiler Schubert zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, bez podania przyczyny. Środki wpłacone zostaną zwrócone na konto Klienta w terminie do 14 dni.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia na adres reklamacje@jubilerschubert.pl.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2020 r.

798-322-622