Regulamin konkursu „Dzień Kobiet”

§ 1 Definicje

Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 1. Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu mający na celu wybór Kobiet, które otrzymają Nagrodę;
 2. Nagroda – nagrodą za wygranie Konkursu w postaci kompletu biżuterii do 300 zł każdy. Łącznie będą 3 nagrody o wartości 300 zł;
 3. Organizator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 4. REGON: 13075060;
 5. Fundator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 6. REGON: 13075060;
 7. Regulamin – niniejszy dokument, kompleksowo regulujący zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
 8. Reklamujący – Uczestnik biorący udział w Konkursie;
 9. Uczestnik konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej rodziny
  władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
 10. Cel konkursu – promowanie konkursu z okazji Dnia Kobiet, którego zarówno Fundator jak i Organizator jest głównym sponsorem, jak również promocja szerokiego asortymentu produktów i usług Jewelery Schubert.
 11. RODO – ustawa regulująca dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie skierowanym do Uczestniczek.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jubilerschubert.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie pdf oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestnik.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  • a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  • b) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji Konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.
 3. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook i Instagram w postaci umieszczenia postu na osi czasu marki Jubiler Schubert w dniach od 02 do 07 marca 2021 roku;
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku i Instagramie, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook i Instagram (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook i
  Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a następnie wejść na profil Jubiler Schubert na Facebooku znajdującą się pod adresem https://www.facebook.com/JubilerSchubert
  oraz na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/jubilerschubert/?hl=pl
  • a. zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie opublikowanymi na fanpage Jubiler Schubert oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez skomentowanie postu informującym o Głosowaniu i oznaczenie osoby wskazanej w poście.
  • b. oddać co najmniej jeden komentarz i oznaczyć wyłącznie jedną osobę w jednym komentarzu pod postem informującym o konkursie przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com i/lub Instagram.
 5. Wyniki oraz Laureatki zostaną ogłoszone na InstaStories na kanale JubilerSchubert.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu.

 1. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook i Instagram, w postaci postu na osi czasu marki Jubiler Schubert w dniach od 02 marca do 07 marca 2021 roku do godz. 00.00.
 2. W 2 postach na osi czasu marki Jubiler Schubert zostanie opublikowanych łącznie 2 posty.
 3. Użytkownicy Facebooka i Instagrama w terminie określonym niniejszym Regulaminem mogą oddawać głosy poprzez komentowanie posta i oznaczanie w nim osoby, którą zgłaszają do konkursu.
 4. Użytkownicy mogą komentować post konkursowy i oznaczać osoby od momentu opublikowania go w dniu 02 marzec 2021 do dnia 07 marzec 2021 do godziny oo:00.
 5. 8 marca 2021 w Serwisie Instagram w postaci relacji InstaStories zostaną ogłoszoną wyniki zwyciężczyń konkursu z okazji Dnia Kobiet. Nagroda zostanie wysłana pod wskazany przez laureatkę adres kurierem. O przyznaniu nagrody zadecyduje opis osoby, która zostanie oznaczona w komentarzu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

§ 5 Nagrody.

 1. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy biżuterii srebrnej i/lub pozłacanej o wartości do 300 zł brutto.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród oraz wyróżnień w Konkursie.
 3. Nagrody przyznane Uczestniczkom konkursu przez Zleceniodawcę nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Odbiór Nagrody następuje w sposób wskazany przez Zleceniodawcę zgodnie z § 4 pkt 5.
 5. Nie odebranie Nagrody, w terminie wskazanym w pkt. 5 oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zleceniodawcy.

§ 6 Reklamacje.

 1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane na adres mailowy info@jubilerschubert.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, to jest do dnia 15 marca 2021 roku wraz z dopiskiem “Konkurs Dzień Kobiet”.
 2. Organizator Głosowania nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych oraz za jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook, które mogłyby mieć wpływ na przebieg Głosowania.
 3. Wszelkie roszczenia wynikającego z wadliwego działania dostawców usług oraz serwisu Facebook i Instagram powinny być zgłaszane do właściciela platformy Facebook.com.
 4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na wskazany powyżej adres mailowy.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw i przyczyn reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Reklamacje rozpatruje Zleceniodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

§ 7  Dane osobowe.

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest Organizator.
 3. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres Jubiler Schubert ul. Kobryńska 28A, 04 – 669 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail rodo@jubilerschubert.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 662 234 915.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  a. organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;
  b. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
  c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 5. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być również ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Organizatora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 9. Uczestnikowi Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 11. Nadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

§ 8  Dane osobowe.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa może wiązać się z cofnięciem przysługujących Uczestnikom wszelkich uprawnień z tytułu udziału w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie Uczestnikowi udziału w Konkursie.
 3. Organizator oświadcza, że głosowanie w Konkursie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Właściciel tego serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zamknij
798-322-622