Regulamin konkursu „Miss Jubiler Schubert & Miss Nastolatek Jubiler Schubert”

§ 1 Definicje

Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 1. Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu mający na celu wybór Miss Jubiler Schubert i Miss Nastolatek Jubiler Schubert, które otrzymają Nagrodę;
 2. Nagroda – nagroda za wygranie Konkursu, w postaci w postaci kompletu biżuterii oraz udział w dedykowanej sesji zdjęciowej dla marki Jubiler Schubert;
 3. Organizator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 4. REGON: 13075060;
 5. Fundator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 6. REGON: 13075060;
 7. Regulamin – niniejszy dokument, kompleksowo regulujący zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
 8. Reklamujący – Uczestnik biorący udział w Konkursie; 
 9. Uczestnik konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej rodziny władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
 10. Cel konkursu – promowanie konkursu piękności Miss Polski i Miss Polski Nastolatek, którego zarówno Fundator jak i Organizator jest głównym sponsorem, jak również promocja szerokiego asortymentu produktów i usług Jewelery Schubert.     
 11. RODO ustawa regulująca dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie skierowanym do Uczestniczek. 
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jubilerschubert.pl , w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie pdf oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestnik.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestniczka potwierdza, że:

a. akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b. akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji Konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym  Facebook w postaci umieszczenia postu na osi czasu marki Jubiler Schubert w dniach od 12 do 17 stycznia 2021 roku; 
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a następnie wejść na profil Jubiler Schubert na Facebooku znajdującą się pod adresem https://www.facebook.com/JubilerSchubert i:

a. zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie opublikowanymi na fanpage Jubiler Schubert oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie linku wskazanego w poście informującym o Głosowaniu.

b. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to” i „Super” pod postem z wybraną kandydatkę z zaprezentowanych w postach przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com

 1. Kandydatki ubiegające się o tytuł Miss Jubiler Schubert i Miss Nastolatek Jubiler Schubert zostaną opublikowane na Facebooku na osi marki w postach.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook w postaci postu na osi czasu marki Jubiler Schubert w dniach od 12 styczni do 17 stycznia 2021 roku do godz. 12.00.
 2. W 2 postach na osi czasu marki Jubiler Schubert zostanie opublikowanych łącznie 47 zdjęć uczestniczek zakwalifikowanych do Konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek.
 3. Użytkownicy Facebooka w terminie określonym niniejszym Regulaminem mogą oddawać głosy poprzez użycie przycisku „Lubię to” i „Super” zdjęcia wybranej kandydatki ubiegające się o tytuł „Miss Jubiler Schubert” i „Miss Nastolatek Jubiler Schubert”.
 4. Użytkownicy mogą głosować na wybrane kandydatki ubiegające się o tytuł „Miss Jubiler Schubert” i  „Miss Nastolatek Jubiler Schubert” od momentu opublikowania zdjęć w galerii w dniu 12 stycznia 2021 do dnia 17 stycznia 2021 do godziny 12:00.
 5. Każdy Użytkownik może oddać tylko jeden głos.
 6. 17 stycznia 2021 na Gali „Miss Polski” i w Serwisie Facebook na osi czasu Jubiler Schubert zostaną ogłoszone wyniki zwyciężczyni konkursu „Miss Jubiler Schubert” i  „Miss Nastolatek Jubiler Schubert”. Wręczenie nagrody nastąpi na Gali. O przyznaniu nagrody zadecyduje ilość polubień („Lubię to” i „Super”) zdjęcia wybranej uczestniczki Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod zdjęciami uczestniczek Konkursu, wobec których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem, zasadami, politykami lub wytycznymi Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie dotyczy to głosów oddanych przy użyciu kont fikcyjnych w Serwisie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca, czyli zdobycie największej ilości głosów w Konkursie jest:

– tytuł „Miss Jubiler Schubert” i “Miss Nastolatek Jubiler Schubert” nagroda rzeczowa w postaci kompletu biżuterii oraz udział w dedykowanej sesji zdjęciowej dla marki Jubiler Schubert.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród oraz wyróżnień w Konkursie.
 2. Nagrody przyznane Uczestniczkom konkursu przez Zleceniodawcę nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Odbiór Nagrody następuje w sposób wskazany przez Zleceniodawcę zgodnie z § 3 pkt 4.
 4. Jednym z warunków odbioru nagrody jest stawienie się na Gali „Miss Polski”, która odbędzie się 17 stycznia 2021 roku w Warszawie lub kontakt z Organizatorem w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. 
 5. Podczas odbioru Nagrody na miejscu będzie obecny przedstawiciel marki Jubiler Schubert.
 6. Nie zgłoszenie się Zwycięzcy w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w pkt. 5 oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zleceniodawcy.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane na adres mailowy info@jubilerschubert.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, to jest do dnia 24 stycznia 2021 roku wraz z dopiskiem „Miss Jubiler Schubert lub  „Miss Nastolatek Jubiler Schubert””.
 2. Organizator Głosowania nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych oraz za jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook, które mogłyby mieć wpływ na przebieg Głosowania.
 3. Wszelkie roszczenia wynikającego z wadliwego działania dostawców usług oraz serwisu Facebook powinny być zgłaszane do właściciela platformy Facebook.com.
 4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na wskazany powyżej adres mailowy.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw i przyczyn reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Reklamacje rozpatruje Zleceniodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

§ 6 Dane osobowe

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest Organizator.
 3. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres Jubiler Schubert ul. Kobryńska 28A, 04 – 669 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail rodo@jubilerschubert.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 662 234 915. 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

a. organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;

b. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

 1. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być również ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Organizatora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze. 
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. 
 5. Uczestnikowi Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Nadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

§ 7  Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa może wiązać się z cofnięciem przysługujących Uczestnikom wszelkich uprawnień z tytułu udziału w Konkursie. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie Uczestnikowi udziału w Konkursie.
 3. Organizator oświadcza, że głosowanie w Konkursie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Właściciel tego serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zamknij
798-322-622