REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO

§ 1 Definicje

Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 • Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu mający na celu wyłonienie 5 (pięciu) Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę;
 • Nagroda – nagroda za wygranie Konkursu, w postaci 5 (pięciu) naszyjników z serii Your Letter Collection. Każdy o wartości 135 zł.
 • Organizator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 • REGON: 13075060;
 • Fundator – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
 • REGON: 13075060;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, kompleksowo regulujący zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
 • Uczestnik konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej rodziny władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
 • Cel konkursu – promocja szerokiego asortymentu produktów i usług Jewelery Schubert.     

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie skierowanym do Uczestników. 
 • Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.).
 • Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jubilerschubert.pl/konkurs, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie pdf oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 • Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestnik.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
 • akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 • akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Instagramie, adres IP) w celu realizacji Konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

3. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym  Organizatora tj.

 • Instagram – poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym z oznaczeniem osoby (innego użytkownika serwisu Instagram), której uczestnik chce podarować nagrodę oraz opisać dlaczego. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany do zaobserwowania profilu na Instagramie @jubilerschubert (https://www.instagram.com/jubilerschubert/)

4. Organizator zastrzega, że jeden uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz. W przypadku umieszczenia większej ilości komentarzy, pod uwagę będzie brane tylko pierwszy z zamieszczonych przez Uczestnika komentarzy. 

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikom jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym umieszczania komentarza na portalach społecznościowych Organizatora, a Uczestnik nie jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu ich zamieszczania.

§ 4 Czas trwania Konkursu.

 • Konkurs trwa przez czas określony od 10.11.2020r. do 24.11.2020 r., przy czym komentarze biorące udział w konkursie można zamieszczać do dnia 24.11.2019 r., do godziny 23:59, o momencie umieszczenia komentarza decyduje dokładna data i godzina umieszczenia go pod postem konkursowym na profilu @jubilerschubert (https://www.instagram.com/jubilerschubert/) w portalu społecznościowym Instagram. 
 • Ogłoszenie wyniku tj. wyłonienie zwycięzców Konkursu przez Organizatora nastąpi w dniu 26.11.2020 r. do godziny 23.59 w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/jubilerschubert/)
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców, nie podania Organizatorowi pełnych danych teleadresowych, nieodebrania przez nią nagrody, lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w Regulaminie, Jury dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Jury w dodatkowym terminie. 

§ 5 Nagrody

 • Ocenę najbardziej kreatywnych komentarzy dokona 3-osobowe jury wyznaczone przez Organizatora, w skład którego wchodzą: Piotr Darecki, Kamila Żarska – Garcia, Arkadiusz Maciejewski. Jury wyłoni 5 (pięć) osób będących Uczestnikami Konkursu, którzy  otrzymają Nagrodę. Decyzja jury jest ostateczna.
 • Uczestnik, który otrzyma  Nagrodę zgodnie z wynikami Konkursu zobowiązany jest w terminie między 27.11.2020 r. – 29.11.2020 r. do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej profilu Jubiler Schubert danych niezbędnych do wysłania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu  oraz numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do realizacji przez Organizatora obowiązków związanych z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraną w Konkursie. Brak przesłania wiadomości z ww. danymi Uczestnika lub przesłanie danych nieprawdziwych lub niepełnych oznaczać będzie utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika podjęcia niezbędnych działań, w szczególności złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika podjęcia działań, o których mowa powyżej, wyklucza go z Konkursu.
 • Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody lub prawa do jej odbioru na osoby trzecie.
 • Nagroda nie podlegają wymianie na inne nagrody lub gotówkę.
 • Nagroda zostanie przekazana nagrodzonym Uczestnikom za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Wysyłka odbędzie się w dniach 30.11.2020 r. – 04.12.2020 r. 

§ 6 Dane osobowe

 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
 • Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest Organizator.
 • Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres Jubiler Schubert ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail rodo@jubilerschubert.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 508141459. 
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;
 • informowania o udziale i wygranej w Konkursie wiadomości prywatnej Organizatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/jubilerschubert/) − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody;
 • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
 • reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie – w tym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 • Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda w Konkursie, zostanie poproszony przez Organizatora drogą mailową (na wskazany przez Uczestnika adres e-mail) o podanie dodatkowych danych osobowych niezbędnych do realizacji przez Organizatora obowiązków związanych z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraną w Konkursie. Przekazanie takich danych przez Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda, jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymania Nagrody (niepodanie danych skutkuje niemożliwością przekazania Nagrody).
 • Wobec Uczestnika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 • Dane osobowe Uczestnika (za jego dobrowolną zgodą) będą rozpowszechniane poprzez ich publikację na profilu Organizatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/jubilerschubert/). Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą użytkownicy serwisu Instagram. 
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być również ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Organizatora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe. 
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. 
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz ust. 4) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.
 • Uczestnikowi Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może żądać od Organizatora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda, Uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw określonych w ust. 15 i 16 należy skontaktować się z Organizatorem, korzystając ze wskazanych wyżej w ust. 3 danych kontaktowych.
 • Nadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu w zakresie niezgodności z prawem lub niniejszym Regulaminem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub drogą korespondencji e-mail na adres info@jubilerchubert.pl w terminie 14 (czternastu) dni od daty stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
 • Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia, jednak nie później niż do dnia 24.12. 2020 r. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji lub drogą korespondencji e-mail, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.
 • W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.

§ 8  Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa może wiązać się z cofnięciem przysługujących Uczestnikom wszelkich uprawnień z tytułu udziału w Konkursie. 
 • Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie Uczestnikowi udziału w Konkursie.
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, czy też promocyjną, zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.). 
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nimi związany. Właściciel tego serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Każdy Uczestnik w zwalnia serwis Facebook i Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 • Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani na portalach społecznościowych Instagram oraz Facebook Organizatora. 
Zamknij
798-322-622