Regulamin
OFERTA OTULENI ŚWIĄTECZNYM BLASKIEM 2022

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „OFERTA OTULENI ŚWIĄTECZNYM BLASKIEM 2022” (dalej zwana: „Promocja”) jest Art. Jewelery Schubert Sebastian Schubert adres prowadzenia działalności, ul. Jubilerska 1/3 lok. bis, 04 – 190 Warszawa , NIP 7010104963, Regon: 011990126 (dalej zwany jako „Organizator” i „Administrator Danych”).
 2. Czas trwania Promocji: od 25 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 3. Miejscem Promocji są salony jubilerskie Jubiler Schubert na terenie całej Polski (dalej zwane: ,,Salony”), których lista dostępna jest na stronie internetowej:www.jubilerschubert.pl oraz sklep internetowy działający pod adresem www.jubilerschubert.pl (dalej zwany jako „Sklep internetowy”).
 4. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne (ukończony 18 rok życia), będące konsumentami w myśl art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe naterytorium całego świata z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej rodziny władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków, które w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Salonie lub w Sklepie internetowym transakcji zakupu wybranego asortymentu biżuterii (dalej zwany jako „Uczestnik”).
 5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej jest uprawniony do otrzymania następującego rabatu:
  a) przy zakupie 1 produkt – brak rabatu
  b) przy zakupie 2 produktów – Uczestnik otrzyma 20% rabatu
  c) przy zakupie 3 produktów – Uczestnik otrzyma 30% rabatu
  d) przy zakupie 4 produktów – Uczestnik otrzyma 40% rabatu
  Organizator informuje, iż rabat dotyczy, JEDNEGO, najtańszego produktu z grupy zakupionej.
 6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie łączy się z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z żadnym innym rabatem udzielanym przez Organizatora w związku z prowadzonymi przez niego innymi promocjami, w którym również oferowane są rabaty. Każdy rabat w zależności od prowadzonej kampanii marketingowej naliczany jest oddzielnie.
 7. Towary przecenione lub objęte innymi obniżkami oferowane w Salonie i/lub Sklepie internetowym nie podlegają rabatowi.
 8. Towary z kolekcji limitowanych oferowane w Salonie i/lub Sklepie internetowym nie podlegają rabatowi.
 9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora (adres: rodo@jubilerschubert.pl) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
 12. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, ewentualnych reklamacji oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Promocją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.jubilerschubert.pl i w Salonach.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. Organizator zastrzega, że w przypadku skorzystania z Promocji, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru/towarów objętych niniejszą Promocją.
 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2022 roku.

798-322-622