Regulamin Sklepu Internetowego „Jubiler Schubert”

DEFINICJE

Sprzedający – Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43,
REGON: 13075060 (zwany dalej: „Jubiler Schubert”).

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną,
dokonująca m.in. zakupów za pośrednictwem domeny internetowej www.jubilerschubert.pl rejestrująca się celem otrzymywania dokonanych przez siebie zakupów.

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Sklep Internetowy Jubiler Schubert – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.jubilerschubert.pl Zakup w sklepie internetowym www.jubilerschubert.pl oznacza jednocześnie zapoznanie się i wyrażenie zgody na akceptację zapisów niniejszego regulaminu oraz wynikające z niego wszelkie prawa i obowiązki Klienta.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot Przelewy24 pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Jubiler Schubert znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.jubilerschubert.pl/regulamin a także
  określa zasady: składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym Jubiler Schubert, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady dotyczące uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.
 2. Klient jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Jubiler Schubert wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem tj. w szczególności – Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Jubiler Schubert – od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Jubiler Schubert lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Jubiler Schubert nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Jubiler
  Schubert, wymaga zarejestrowania się za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce www.jubilerschubert.pl/moje-konto

§ 2. Rejestracja

 1. Sklep Internetowy Jubiler Schubert umożliwia Klientowi założenie konta użytkowika. W celu założenia konta niezbędnym jest: rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce: www.jubilerschubert.pl/logowanie akceptacja regulaminu Sklepu Internetowego Jubiler Schubert oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Jubiler Schubert każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Jubiler Schubert. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do konta w Sklepie Internetowym Jubiler Schubert jest Klient, a hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta a Sprzedający nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 4. Celem usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Jubiler Schubert, należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na e-mail: sklep@jubilerschubert.pl wraz z podaniem zwrotnego adresu poczty elektronicznej Klienta dokonującego usunięcia konta.

§3. Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
  1. wybrać towar/towary będący/e przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć na przycisk “Przejdź do kasy”, “Zamówienie” (lub równoznaczny);
  2. wybrać rodzaj przesyłki/odbioru;
  3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz dokładny adres, na który ma nastąpić dostawa towaru.
  4. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient powinien dodatkowo wpisać właściwy numer kontaktowy do kontaktu z kurierem.
  5. w przypadku chęci otrzymania faktury VAT – wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury: pełną nazwę firmy, siedzibę, NIP i REGON;
  6. kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta lub dokonanie zapłaty oznacza złożenie przez Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43, REGON: 13075060, oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Jubiler Schubert o przyjęciu oferty. Jednakże Jubiler Schubert zastrzega, iż w sytuacji gdy dany towar nie będzie aktualnie dostępny (brak w magazynie/sprzedaż bezpośrednio w salonach Sprzedającego), środki wpłacone zostaną zwrócone na konto Klienta w terminie do 14 dni.
 4. Klient w terminie 14 dni może odstąpić od zawartej umowy, dniem jej zawarcia Strony zgodnie przyjmują jest wpływ środków na konto Sprzedającego, natomiast zwrot ceny sprzedaży nastąpi w
  terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego odstąpienia Klienta od umowy, które to Klient zobowiązuje się wysłać na adres: ul. Jubilerska 1/3, 04 – 190 Warszawa.
 5. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 6. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia w terminie od 1 do 3 dni roboczych (z wyłączeniem obrączek), od daty zaksięgowania się wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku złożenia zamówienia na obrączki czas realizacji zamówienia wynosi 3 – 4 tygodnie.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi, jak również w przypadku wyczerpania zapasów towaru w
  magazynie Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z przyczyn leżących po stronie współpracującej ze Sprzedającym firmy kurierskiej.

§4. Płatności

 1. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności.Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta przed wydaniem towaru Klientowi:
  1. Przelewem bezpośrednim za pomocą systemu płatności obsługiwanych przez bramkę Przelewy24 (PayPro SA)
  2. Kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

§5. Zwroty i reklamacje

 1. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym na jeden ze sposobów: telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii: +48 798-322-622 lub wysyłając e-mail na adres: zwroty@jubilerschubert.pl
 2. W przypadku doręczenia towaru za pośrednictwem Kuriera, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z umową w obecności Kuriera; w sytuacji wystąpienia niezgodności, Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół określający występujące niezgodności i w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru, przesłać na własny koszt protokół niezgodności/reklamację wraz z reklamowanym towarem na adres Sprzedającego.
 3. Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@jubilerschubert.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Jubilerska 1/3, 04 – 190 Warszawa.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru od Sprzedającego (kopia paragonu, numer zamówienia, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
 5. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i prześle powiadomienie drogą elektroniczną o sposobie rozstrzygnięcia.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient nabywający towar w celu związanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego towaru.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres podany przez Klienta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje wobec produktów wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty zawierające grawer zamówiony przez Kupującego). W takiej sytuacji Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu produktu wykonanego na zamówienie Kupującego lub produktu według jego życzenia zmodyfikowanego. Prawo takie nie przysługuje również Konsumentowi zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

§6. Podstawowe założenia polityki ochrony danych osobowych

Dane osobowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r (Dz. U. 2018, poz. 1000), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którym Klient wypełniając formularz, podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego zgodnie z podanym celem przetwarzania.
 2. Sprzedający chroni dane osobowe Klientów, zgodnie z poniższymi założeniami:
  1. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jubiler Schubert danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych uniemożliwi świadczenie przez Jubiler Schubert usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Jubiler Schubert;
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach, na które Klient wyraził zgodę,
  3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Sprzedający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z ww. przepisami prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
  4. W każdej chwili Klient, który wyraził zgodę ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych, może ją również cofnąć wysyłając mail na adres: sklep@jubilerschubert.pl,
  5. Sprzedający może ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa, w związku z postępowaniem sądowym w tym również organom ścigania,
 3. Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem służącego do tego celu formularza formularzy znajdujących się na podstronach Sklepu Internetowego Jubiler Schubert pod adresem https://jubilershubert.pl
 4. Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego na stronie, oznacza opuszczenie witryny Jubiler Schubert, w tej sytuacji Jubiler Schubert nie ponosi odpowiedzialności za stosowane w ramach tych witryn praktyki ochrony danych osobowych i nie bierze odpowiedzialności za witryny zewnętrzne, ani dane osobowe, przekazywane za ich pośrednictwem.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Art Jewelery Schubert s.c., z siedzibą ul. Jubilerska 1/3 lok 13 bis, 04-190 Warszawa, NIP: 952-17-57-43, REGON: 13075060.
 6. Jubiler Schubert przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Jubiler Schubert a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych
  drogą elektroniczną.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Jubiler Schubert, w zakładce poświęconej polityce prywatności.

Cele gromadzenia danych osobowych

Jubiler Schubert gromadzi dane osobowe Klientów witryny w celu:

 • realizacji zawieranych umów;
 • działań marketingowych, reklamowych i handlowych;
 • poprawy jakości świadczonych usług oraz ich dostosowania dla potrzeb Klientów;
 • wspierania i ułatwiania kontaktów z Klientami.

§7. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w szczególności ze względu na:
  ● zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;
  ● zmiany w sposobach dokonywania płatności;
  ● zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;
  ● zmiany organizacyjne i prawne, które mogą nastąpić u Sprzedającego.
 2. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie tej informacji na stronie https://jubilerschubert.pl/regulamin.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów w terminie 1 miesiąca od daty ich opublikowania na stronie https://jubilerschubert.pl/regulamin.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na podstronie https://jubilerschubert.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

§8. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox w najnowszych dostępnych wersjach, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 360 px.
 2. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Jubiler Schubert spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu Internetowego Jubiler Schubert z infrastrukturą techniczną lub urządzeniem końcowym Klienta.

§9. Postanowienia końcowe

Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto.

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo Sprzedającego.

798-322-622